O FIRMIE Polityka prywatności
MEDREM Opole || Polityka prywatności

NZOZ Medrem-Poliklinika Sp. z o.o., z siedzibą w Opolu (45-061), ul. Katowicka 55, wypełniając obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO), pragnie przekazać Państwu informacje dotyczące przetwarzania i ochrony Państwa danych osobowych.


Informacje zawarte w Polityce Prywatności pomogą Państwu zrozumieć, jakie dane osobowe zbiera i przetwarza NZOZ Medrem-Poliklinika Sp. z o.o., w jakim celu są one wykorzystywane oraz jakie przysługują Państwu prawa w związku z ochroną danych osobowych.


Administratorem Państwa danych osobowych jest NZOZ Medrem-Poliklinika Sp. z o.o., z siedzibą w Opolu (45-061), ul. Katowicka 55, (dalej jako ADO – administrator danych osobowych).


Mogą Państwo skontaktować się z NZOZ Medrem-Poliklinika Sp. z o.o. za pomocą:

 • Tel. – 77 423 26 60,
 • E-mail – Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ,
 • Poczta tradycyjna – ul. Katowicka 55, 45-061 Opole.

 
W NZOZ Medrem-Poliklinika Sp. z o.o. jest powołany inspektor ochrony danych – Rafał Mazur, z którym mogą Państwo skontaktować się za pomocą:

 • Tel. – 725 787 999,
 • E-mail – Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ,
 • Poczta tradycyjna – ul. Katowicka 55, 45-061 Opole.

 
NZOZ Medrem-Poliklinika Sp. z o.o. zbiera i przetwarza dane osobowe w związku z:

 • świadczeniem usług medycznych,
 • świadczeniem usług drogą elektroniczną,
 • sprzedażą produktów i usług, w tym realizacją zamówienia i kontaktem z klientem,
 • podejmowanymi działaniami marketingowymi,
 • nawiązanymi relacjami handlowymi.

 
NZOZ Medrem-Poliklinika Sp. z o.o. zbiera i przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do zrealizowania celu, w którym zostały zebrane. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, f RODO i art. 9 ust. 2 lit. h RODO, w celu wykonywania na Państwa rzecz świadczeń zdrowotnych.

NZOZ Medrem-Poliklinika Sp. z o.o. zapewnia bezpieczeństwo osób i mienia przy wykorzystaniu monitoringu wizyjnego, rejestrującego przez okres 30 dni wizerunek w siedzibie ADO, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez ADO.

NZOZ Medrem-Poliklinika Sp. z o.o. prowadzi nagrywanie rozmów telefonicznych w celu potwierdzenia procesu umówienia się na wizytę oraz w celu kontroli udzielania informacji przez pracowników, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez ADO.

W zależności od celu oraz podstawy prawnej zebrania i przetwarzania danych osobowych NZOZ Medrem-Poliklinika Sp. z o.o. może zbierać i przetwarzać m.in. następujące dane:

 • dane identyfikujące, w tym między innymi: imię (imiona), nazwisko, PESEL, data urodzenia;
 • dane kontaktowe, w tym między innymi: adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail;
 • dane zbierane i przetwarzane do postawienia diagnozy i przeprowadzenia procesu leczenia, w tym w szczególności dane dotyczące stanu zdrowia, z zastrzeżeniem, że dotyczy to wyłącznie osób korzystających ze świadczonych przez NZOZ Medrem-Poliklinika Sp. z o.o. usług medycznych.

 
Dostęp do Państwa danych osobowych mogą mieć:

 • pracownicy i współpracownicy ADO upoważnieni do przetwarzania Państwa danych osobowych na polecenie ADO
 • w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia usług medycznych – inne podmioty lecznicze w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności świadczeń zdrowotnych
 • podmioty, którym ADO powierzył przetwarzanie danych osobowych, w tym:
  1. dostawcy usług technicznych i organizacyjnych (w szczególności dostawcy usług teleinformatycznych, dostawcy sprzętu medycznego, podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie),
  2. dostawcy usług prawnych i doradczych, w tym w przypadku dochodzenia roszczeń związanych z prowadzoną przez NZOZ Medrem-Poliklinika Sp. z o.o. działalnością gospodarczą i obrony przed roszczeniami,
  3. zleceniodawcy, z którymi ADO zawarł umowy na świadczenie usług medycznych,
  4. inne podmioty, osoby lub organy – w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa, w tym osoby upoważnione przez Państwa w ramach realizacji praw pacjenta, z zastrzeżeniem, że udostępnienie Państwa danych ww. podmiotom odbywa się w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przy zachowaniu pełnych zasad związanych z ich bezpieczeństwem.

 
ADO nie będzie przekazywać Państwa danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Państwa trzecie) i organizacji międzynarodowych.


W związku z przetwarzaniem przez NZOZ Medrem-Poliklinika Sp. z o.o. Państwa danych osobowych przysługuje Państwu:

 • prawo dostępu do Państwa danych osobowych (art. 15 RODO),
 • prawo do sprostowania Państwa danych osobowych (art. 16 RODO),
 • prawo do żądania usunięcia danych w przypadkach określonych w art. 17 ust. 1, z uwzględnieniem wyjątków określonych w przepisie art. 17 ust. 3 RODO,
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych w art. 18 RODO,
 • prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach art. 20 RODO.

 
Jeżeli chcą Państwo skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień, NZOZ Medrem-Poliklinika Sp. z o.o. umożliwia kontakt za pomocą:

 • E-mail – Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ,
 • Poczta tradycyjna – ul. Katowicka 55, 45-061 Opole.

 
Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w przypadku, jeśli przy przetwarzaniu Państwa danych osobowych NZOZ Medrem-Poliklinika Sp. z o.o. naruszy przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.


Jeśli ADO przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie zgody, przysługuje Państwu prawo wycofania zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na ważność przetwarzania, które zostało dokonane na podstawie zgody przed jej wycofaniem.


Mogą Państwo wycofać zgodę za pomocą:

 • E-mail – Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ,
 • W rejestracji NZOZ Medrem-Poliklinika Sp. z o.o.,
 • Poczta tradycyjna – ul. Katowicka 55, 45-061 Opole.

 
Wobec Państwa danych osobowych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym Państwa dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu profilowaniu.


NZOZ Medrem-Poliklinika Sp. z o.o. informuje, że z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym profilowania, w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych przez ADO jest:

 • niezbędność przetwarzania do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi danych (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
 • uzasadniony interes prawny ADO (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).


Po złożeniu sprzeciwu NZOZ Medrem-Poliklinika Sp. z o.o. nie będzie mogła przetwarzać danych osobowych opierając się na wyżej wymienionych podstawach przetwarzania, chyba że wykaże istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania danych, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń.


Jeżeli NZOZ Medrem-Poliklinika Sp. z o.o. przetwarza Państwa dane na potrzeby marketingu bezpośredniego, przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych przez NZOZ Medrem-Poliklinika Sp. z o.o. w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.


NZOZ Medrem-Poliklinika Sp. z o.o. stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne by Państwa dane osobowe były bezpieczne, w tym zabezpiecza dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, ich utratą lub zniszczeniem. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Państwa danych osobowych w NZOZ Medrem-Poliklinika Sp. z o.o. zostały wdrożone odpowiednie zabezpieczenia personalne, organizacyjne, techniczne (informatyczne) i fizyczne.

 

Nasi partnerzy: